Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje, udostępnia zbiory w zakresie historii miasta Brzeziny, powiatu brzezińskiego oraz regionu.

Muzeum informuje o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, prowadzi działalność naukową i edukacyjną oraz kulturalną.

Muzeum realizuje zadania, o których mowa powyżej w szczególności przez:

  • gromadzenie zabytków w zakresie określonym niniejszym Statutem;
  • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
  • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniający im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
  • zabezpieczanie i konserwację posiadanych zbiorów;
  • opracowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych;
  • organizowanie badań i ekspedycji naukowych;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej;
  • organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów, konferencji związanych z zakresem działalności Muzeum;
  • opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu działalności Muzeum.
  • organizowanie koncertów, widowisk historycznych, projekcji filmowych, konkursów.

W realizacji zadań statutowych Muzeum może współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-07-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 373